Interessante vragen

English questions below

Kennismaking

Hoe stel jij je voor op een feestje aan iemand die je maar vaag kent.
Hoe omschrijven mensen jou die je heel goed kennen?

Personal mind tech optimum

 • als je 5 tools of gadgets mocht kiezen die je voor de rest van je leven mocht gebruiken welke zouden dat dan zijn? Telefoon en laptop etc heb je natuurlijk sowieso.
  this or that:
 • iphone of android?
 • mijn telefoon gaat korter of langer dan 2 jaar mee
 • Digitaal of op papier notities?
 • Plek voor jouw todos
 • Telefoon in of uit de slaapkamer
 • Instagram, Twitter of Linkedin?

Informatie verwerken

 • Ben je een informatie junkie?
 • Het is natuurlijk ook erg belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe vakinhoudelijke info. Hoe doe jij dat?
 • hoe ziet jouw extended brain er uit? todo’s, aantekeningen, lezen/luisteren/kijken,
 • Wat is je favoriete medium?
 • Hoe verwerk je alles?
 • Als je 3 kanalen mag kiezen om info van te krijgen welke zijn dat dan?

Technologie en gezondheid

 • heb je een hartslagmeter, fitbit, garmin, apple watch etc.
 • wat track je allemaal van jezelf?
 • helpt het je om gezonder te leven?
 • Vertrouw jij op cijfertjes of op je gevoel?
 • Maakt het jou meer of minder mens als je weet hoe hoog bijvoorbeeld je hartslag is?
 • Kun je nog wel echt voelen als je aandacht zo wordt afgeleid door de cijfertjes over jouw gezondheid?

Optimum mind en tech

 • Wat doe jij om werk/prive tech/offline optimaal te verdelen?
 • wat is jouw favoriete break als je 15 of 30 min hebt?
 • gebruik je ook wel eens technologie om te ontspannen?
 • wat is de technologie die je het aller gaafst vind?

Algemeen mind tech optimum

 • hoe zie jij de toekomst van mens en techniek? Hoe zie jij de optimale relatie tussen mens en techniek?
 • Hoe zou die er bijvoorbeeld over 50 jaar uit zien wat jou betreft?
 • Zijn er films, series of boeken die dat volgens jou mooi omschrijven?

Invloed technologie op wie we zijn

 • Stel je zou zonder technologie opgegroeid tot nu, hoe zou dat je een ander persoon gemaakt hebben denk je?
 • Hoe groeien de kinderen van nu anders op vergeleken de generatie die zonder moderne technologie is opgegroeid?
 • Waar denk je dat mensen behoefte aan hebben?
 • Wat is het dat ons mens maakt? onze emoties, manier van denken, creativiteit?

Vertrouwen in technologie

 • Vertrouw jij in technologie? waar blijkt dat uit?
 • Hoe denk jij dat dat algemeen is in de rest van Nederland?
 • Vertrouw jij in cijfers?

Gevaren van technologie

 • Zijn er momenten waarin technologie de menselijke potentie juist tegenhoudt?

Kansen van technologie

 • Waarin versterken mens en techniek elkaar?
 • Hoe kan technologie bijdragen aan een betere toekomst, milieu, gelijkheid, connectie met elkaar
 • Welke skills verwacht je dat in de toekomst vooral belangrijk gaan zijn?

Waar ligt de verantwoordelijkheid?

 • is dat bijvoorbeeld bij bedrijven of de overheid?
 • wat vind je van big tech? hoe zouden we de invloed van big tech kunnen aanpakken?
 • wat is de verantwoordelijkheid van onszelf?
 • Is er ook een verantwoordelijkheid voor degene die de technologie maakt?

English

Interesting questions


Introduction

How do you introduce yourself at a party to someone you only vaguely know.
How do people describe you who know you very well?

Personal mind tech optimum

 • If you could choose 5 tools or gadgets that you could use for the rest of your life which would they be? Phone and laptop etc of course you have anyway.
 • iphone or android?
 • my phone will last less or more than 2 years
 • Digital or paper notes?
 • Space for your todos
 • Phone in or out of the bedroom Instagram,
 • Favourite social media channel: Twitter or Linkedin or Instagram or Facebook?

Processing information

 • Are you an information junkie?
 • Of course, it’s also very important to stay on top of new subject matter info. How do you do that?
 • What does your extended brain look like? todo’s, notes, reading/listening/watching, What is your favorite medium?
 • How do you process everything? If you can choose 3 channels to get info from which are they?

Technology and health

 • do you have a heart rate monitor, fitbit, garmin, apple watch etc. what all do you track about yourself?
 • Does it help you live healthier?
 • Do you trust numbers or your gut?
 • Does it make you more or less human if you know how high for example your heart rate is?
 • Can you still really feel when your attention is so distracted by the numbers about your health?

Optimum mind and tech

 • What do you do to divide work/private tech/offline optimally?
 • What is your favorite break when you have 15 or 30 min?
 • Do you ever use technology to relax?
 • What is the technology you think is the coolest?

General mind tech optimum

 • How do you see the future of humans and technology?
 • How do you see the optimal relationship between humans and technology?
 • What would that look like in 50 years, for example, as far as you are concerned?
 • Are there films, series or books that you think describe this nicely?

Influence of technology on who we are

 • Suppose you grew up without technology until now, how would that have made you a different person do you think?
 • How do today’s children grow up differently compared to the generation that grew up without modern technology?
 • What do you think people need?
 • What is it that makes us human? our emotions, creativity, way of thinking?

Trust in technology

 • Do you trust in technology?
 • Where does that show?
 • How do you think that is general in your environment?
 • Do you trust in numbers?

Dangers of technology

 • Are there times when technology actually holds back human potential?

Opportunities of technology

 • Where do humans and technology reinforce each other?
 • How can technology contribute to a better future, environment, equality, connection with each other
 • What skills do you expect will be especially important in the future?

Where does the responsibility lie?

 • Is that with companies or the government?
 • what do you think of big tech?
 • how could we address the influence of big tech?
 • what is the responsibility of ourselves?
 • Is there also a responsibility for those who make the technology?